Nieuws

Nieuw verkeersfietsmodel helpt Nederweert bij betere verkeersdoorstroming

In de gemeente Nederweert zijn enkele grote regionale verkeersaders gelegen die een belangrijke ontsluitingsfunctie hebben voor de regio. Helaas zorgen ze ook voor toenemende barrièrevorming voor fietsers en voetgangers, wat weer leidt tot het ontstaan van ongewenste indirecte routes. In opdracht van de Provincie Limburg en de gemeente Nederweert is DTV Consultants met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Met behulp van een nieuw fietsmodel is geadviseerd over de positionering van drie ongelijkvloerse kruisingen om zowel de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer als de bereikbaarheid van de fietsers te verbeteren.

Fietsgebruik aantrekkelijker maken

De Provincie Limburg en de gemeente Nederweert zijn van plan om op de provinciale wegen enkele gelijkvloerse fiets- en voetgangersoversteken te amoveren. Zij wil hier een tweetal ongelijkvloerse kruisingen over de provinciale weg en een fietsbrug over de Zuid Willemsvaart voor terug laten komen. Het amoveren van de langzame verkeersoversteken moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en betere aansluiting van het fietsnetwerk. De provincie en gemeente maken hiermee het fietsgebruik aantrekkelijker.

Grote verkeersaders zijn onmisbaar. Toch zorgen ze soms ook voor problemen als de doorstroming van het verkeer onder druk staat. Of als barrièrevorming voor fietsers en voetgangers ontstaat. In Nederweert kunnen ze erover meepraten.

Vraag aan DTV Consultants

DTV Consultants heeft de bestaande fietsstromen in het studiegebied onderzocht en op basis daarvan een advies uitgebracht over de beste locatie voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruisingen. Belangrijk daarbij is dat er een goede aansluiting komt op de nog te realiseren hoogwaardige fietsroute tussen Nederweert en Weert. In onderstaande afbeelding zijn de voorlopige locaties van de ongelijkvloerse kruisingen weergegeven. In deze afbeelding is eveneens gevisualiseerd waar de bestaande oversteken worden geamoveerd en waar de fietsroute is gepland.

Figuur 1: Beoogde fietsmaatregelen rondom Nederweert 

Onderzoeksaanpak 

Pleun Smits, Adviseur Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants: “Om tot een onderbouwd advies te komen hebben we een fietsmodel ontwikkeld. De input voor dit fietsmodel zijn fietstellingen uit de kern Nederweert en een enquête onder bewoners, werkgevers en scholieren. Met deze enquête hebben we de veel gebruikte fietsroutes in beeld gebracht. Aan de hand van de tellingen hebben we de fietsroutes gekalibreerd en op die manier het fietsgebruik van Nederweert in beeld bracht.”

Figuur 4: basis-fietsmodel ingetekende routes gekalibreerd op basis van tellingen 

Pleun Smits: “Het resultaat hiervan is een fietsmodel dat inzicht geeft in de herkomst- bestemmingsrelaties op basis van de verhoudingen uit de enquête én gebaseerd op werkelijke metingen. Dat is naar ons idee vernieuwend voor de doorrekening van fietsinfrastructuur.”

Resultaten

Op basis van het basis fietsmodel kunnen infrastructuurvarianten worden doorgerekend. Hierbij kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten zijn op het gebruik van de fietsroutes wanneer er aanpassingen in de infrastructuur worden gedaan. Zo kan een goed beeld worden verkregen op welke plekken het drukker wordt met fietsers en waar minder fietsers zullen rijden. Op de routes die drukker worden kunnen -indien nodig- aanvullende maatregelen worden genomen om de extra fietsers te faciliteren.  Door de varianten te vergelijken met de huidige situatie kunnen de effecten van de ongelijkvloerse kruisingen in beeld worden gebracht. Daarnaast kunnen de resultaten van de berekeningen ook onderling worden vergeleken; op die manier kan gezocht worden naar een optimale locatie voor een ongelijkvloerse fietsoversteek.

Aanpassingen op basis van studie

Guido Schreuders, Projectmanager Provincie Limburg: “De Provincie Limburg is in samenwerking met diverse gemeenten bezig met de ontwikkeling van een multimodaal verkeersmodel. Voor het project in Nederweert konden we daarop helaas niet wachten. DTV Consultants heeft onze vraag om inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige fietsroutes goed opgepakt. Met de uitkomsten van deze studie kunnen wij de aanpassingen in de (fiets)infrastructuur beter afstemmen op het toekomstig gebruik. Zo wordt niet alleen het projectbudget efficiënter besteed maar verstevigt dit tegelijkertijd ook het draagvlak in de omgeving voor deze aanpassingen.”