Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de cursus of masterclass gaat u een overeenkomst aan met DTV en verklaart u zich akkoord te gaan met de Inschrijvingsvoorwaarden zoals hier vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra uw inschrijving DTV heeft bereikt, en DTV uw inschrijving heeft bevestigd. Wij bevestigen uw inschrijving direct per e-mail op het door u in het inschrijfformulier verstrekte e-mail adres.
 3. DTV neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling.
 4. Inschrijvingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

Prijzen en betaling

 1. De cursusprijzen kunnen jaarlijks wijzigen. Alleen de prijzen zoals vermeld op de website dtv.nl zijn geldig. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De verschuldigde cursusgelden dienen uiterlijk een maand na ontvangst van de nota te worden voldaan.
 3. U bent van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. DTV stuurt u daarop een betalingsherinnering, waarna u binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als u ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan DTV bij u de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 4. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening.

Doorgang en annulering

 1. Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat uw aanmelding in ieder geval vier weken voor aanvang van de cursus in ons bezit is. DTV beslist ongeveer drie weken voor de start van een cursus of deze cursus doorgaat.
 2. Heeft u zich ingeschreven voor een cursus en wilt u annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. U kunt alleen schriftelijk annuleren, onder schriftelijk verstaan wij ook e-mail;
  2. U kunt tot 4 weken voor de start van een cursus kosteloos annuleren;
  3. Binnen 4 weken voor de start van een cursus kunt u niet meer annuleren. U kunt uw plaats wel overdragen aan een collega.
 3. DTV is gerechtigd een cursus zonder meer- of minderkosten uit te stellen, de locatie te wijzigen, het programma online te verzorgen, af te gelasten of cursusdata te wijzigen, als er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. DTV is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en schade.

Certificaat

 1. Na afloop van de cursus of masterclass krijgt u een ‘bewijs van deelname’. U moet hiervoor minimaal 75% van de lestijd aanwezig zijn geweest.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DTV is beperkt tot maximaal het door u betaalde cursusgeld.
 2. DTV behoudt zich het recht voor u in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de cursus of masterclass.
 3. Al het door DTV verstrekte cursusmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de cursus of masterclass, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door DTV ontwikkeld en/of samengesteld. DTV is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het cursusmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de cursus of masterclass, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de DTV.

Privacy

 1. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de DTV. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het toesturen van cursusmateriaal en het toesturen van informatie over onze cursussen of masterclasses of daaraan gerelateerde informatie.
 2. DTV kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
  a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches of docenten.
  b. Indien dit wettelijk vereist is /wordt door overheidsinstanties.
 3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. DTV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

Auteursrecht

Tijdens de cursussen en/of masterclasses krijgt u lesmateriaal tot uw beschikking. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik , ten behoeven van uw leerproces. Het is niet toegestaan om de materialen te kopiëren, verspreiden of anderszins te hergebruiken en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DTV.