Mobiliteitsplan voor meer leefbare en toegankelijke Bomenbuurt Den Haag

“Een leefbare, verkeersveilige en toegankelijke buurt, waar verblijven en ontmoeten gestimuleerd wordt.” Zo klinkt de ambitie in het Mobiliteitsplan van de Bomenbuurt in Den Haag. Het plan is vorig jaar door DTV Consultants opgesteld in opdracht van de gemeente. Om tot een plan te komen zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is nauw samengewerkt met omwonenden.

Aanleiding voor het opstellen van het Mobiliteitsplan was de Wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt en de aanstaande rioolvervanging. Voor de gemeente Den Haag een uitgelezen moment om de kansen en mogelijkheden voor een herinrichting van de openbare ruimte in beeld te brengen. Kim de Wit, adviseur Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants vertelt: “Het doel van het Mobiliteitsplan is om inzicht geven in hoe de mobiliteit in de buurt verbeterd kan worden met het oog op de thema’s leefbaarheid, verkeersveiligheid en toekomstbestendigheid. Om tot het plan te komen hebben wij intensief samengewerkt met buurtbewoners.”

STOMP-principe

Het Mobiliteitsplan richt zich met name op de verkeerscirculatie en een schetsmatige inrichting van de verkeersruimte. Het STOMP-principe vormt hierbij de basis en dus staat de auto niet langer centraal. Prioriteit krijgen voetgangers (Stappen), fietsers (Trappen), het Openbaar vervoer, MaaS (Mobility as a Service; deelmobiliteit) en ten slotte de (Privé)auto. Dit principe is afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Den Haag, waarin de mens centraal staat.

De mobiliteitsopgave

Om inzicht te krijgen in de mobiliteitsopgave voor de Bomenbuurt zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een parkeer- en verkeersonderzoek en een enquête. Deze enquête is gehouden onder bewoners en ondernemers in de Bomenbuurt om een beeld te vormen van wat er in de buurt leeft, wat de huidige vervoersbehoefte is en wat het potentieel is voor alternatieve vervoerswijzen in de buurt.

Uit deze onderzoeken is onder andere gebleken dat de wegen in de Bomenbuurt als erg druk ervaren worden. Dit komt bijvoorbeeld door de hoge parkeerdruk (afbeelding 1) en het tekort aan fietsparkeervoorzieningen (afbeelding 2). Dit betekent dat sprake is van een flinke opgave, omdat tegelijkertijd de ambitie is om ruimte voor parkeren te reduceren en deze ruimte in te zetten voor bijvoorbeeld groen en fietsparkeren. Het bieden en stimuleren van alternatieven aan autobezitters, is dan ook noodzakelijk om het doel te bereiken.

Bomenbuurt Den Haag

Links: een hoge parkeerdruk. Rechts: een tekort aan fietsparkeervoorzieningen.

Participatie

Zoals omschreven heeft een intensieve samenwerking met de bewoners van de Bomenbuurt plaatsgevonden tijdens het opstellen van het Mobiliteitsplan. Dit vond plaats in de vorm van een klankbordgroep en een informatieavond. Op deze manier hebben wensen, ideeën en belangen van bewoners een grote rol gespeeld bij het opstellen en vormgeven van het Mobiliteitsplan. Hiermee vormt het Mobiliteitsplan een visie die in samenwerking met de Bomenbuurt nog verder uitgewerkt gaat worden.

Klankbordgroep (inclusief begeleiding) Mobiliteitsplan Bomenbuurt.

Maatregelenpakket

Uit de analyses en onderzoeken is een ambitie ontstaan die is uitgewerkt in verschillende oplossingsrichtingen. Met deze oplossingsrichtingen is uiteindelijk een maatregelpakket opgesteld voor de korte en lange termijn, en onderverdeeld in maatregelen voor de voorgestelde netwerkstructuur, inrichting van straten en deelvervoer.

De uitgangspunten voor de netwerkstructuur zijn verwerkt in de vier onderstaande principes. Met deze principes wordt doorgaand verkeer door de buurt tegengegaan en ontstaat meer ruimte voor ontmoeting, groen en fietsparkeren. Hiermee ontstaat een overzichtelijkere verkeerssituatie, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

  1. Sluipverkeer tegengaan door ‘knips’ in doorgaande routes
  2. Meer straten eenrichtingsverkeer
  3. De buurt wordt verdeeld in segmenten
  4. Vrije ruimte voor fietsers en voetgangers

Flankerende maatregelen

Al met al is het pakket van maatregelen alleen uit te voeren als het wordt uitgevoerd in samenhang met het verminderen van de parkeerruimte in de Bomenbuurt. Flankerende maatregelen zijn noodzakelijk om de reductie van parkeerruimte te compenseren. Denk hierbij aan het doen van nader onderzoek naar alternatieve parkeerlocaties, het benutten van de potentie van deelmobiliteit en aanscherpen van het parkeervergunningenbeleid.

Deze maatregelen hangen nauw samen met de factor tijd; het is immers niet mogelijk om in één keer van de oude naar de nieuwe situatie te gaan. Daar moet de Bomenbuurt naar toe groeien. Kim de Wit: “Met het Mobiliteitsplan kan worden toegewerkt naar een meer leefbare en verkeersveilige Bomenbuurt. Een buurt die verblijven en ontmoeten stimuleert en die fijn is voor iedereen in de wijk!”

Klankbordgroep aan het werk.