Nieuws

Nieuwe Nota iVRI en Handboek iVRI voor provincie Utrecht

Een nieuwe Nota iVRI en Handboek iVRI voor de provincie Utrecht. Een twee-in-één opdracht die DTV Consultants recent naar tevredenheid heeft afgerond. Om te komen tot de nieuwe Nota en het Handboek is intensief samengewerkt met vertegenwoordigers van verschillende beleidsterreinen binnen de provinciale organisatie. Het resultaat mag er zijn: een verbindend document dat duidelijkheid geeft over het provinciale beleid op het gebied van verkeerslichten voor de komende jaren, aangevuld met praktische informatie over werkwijzen, te maken keuzes en de interne positionering van het thema verkeerslichten.

De bestaande Nota VRI van de provincie Utrecht was toe aan vernieuwing: ontwikkelingen op iVRI-gebied volgen elkaar snel op en sinds het verschijnen van de vorige Nota (2006) is ook het provinciale mobiliteitsbeleid gewijzigd. Vanwege de ruime ervaring van DTV Consultants op dit vlak kreeg zij de opdracht gegund. In nauwe samenwerking met een kernteam vanuit de provincie stelde DTV Consultants twee documenten op: enerzijds de Nota iVRI, waarin het beleid voor de komende jaren staat beschreven, en anderzijds het Handboek iVRI, waarin de werkwijze centraal staat en beschreven wordt welke keuzes gemaakt moeten worden en hoe het thema verkeerslichten binnen de provinciale organisatie is gepositioneerd.

Integrale aanpak

Marcel Willekens, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants, gaf leiding aan het project. “Het is een intensief en interactief proces. In de eerste sessies halen wij vooral informatie op en verkennen wij de doelen. Later vond ook discussie plaats over de voorgestelde prioriteiten, ambitieniveaus en afspraken. Met deze interactieve aanpak integreren wij de verschillende perspectieven en inzichten van de diverse beleidsterreinen in hetzelfde document. Dit is tevens het meest uitdagende deel uit het traject: zorgen dat alle belangen vertegenwoordigd zijn en het beleid uiteindelijk breed gedragen wordt door de organisatie.”

Om tot de Nota iVRI te komen zijn werksessies gehouden met een kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van beleid en beheer op het gebied van Smart Mobility, assetmanagement en realisatie. Waar relevant zijn beleidsadviseurs namens diverse modaliteiten betrokken.

 

Vier strategieën

In de Nota iVRI worden de volgende vier strategieën behandeld:

  • Plaatsingsstrategie: Wanneer wordt gekozen voor een met iVRI geregeld kruispunt en wanneer voor een andere kruispuntvorm? De plaatsingsstrategie geeft handvatten om een dergelijke afweging te maken.
  • Regelstrategie: Dit vormt het hart van de Nota iVRI. Hier komen het mobiliteitsbeleid én de verkeersregeltechniek samen. Uiteindelijk geeft de regelstrategie antwoord op de vraag hoe de verkeerslichten de komende jaren moeten functioneren (hoe verdelen we het groen en rood?) en welke meetbare ambitieniveaus daarbij horen.
  • Ontwerpstrategie: Dit is de vertaling van de regelstrategie naar de praktijk, waarin vragen worden beantwoord als: welke functionaliteiten zijn beschikbaar om het verkeer te regelen conform de regelstrategie?, met welke randvoorwaarden moet daarbij rekening worden gehouden?, welke parameterinstellingen past de provincie toe?, etc.
  • Beheerstrategie: Om een iVRI gedurende de (technische) levensduur betrouwbaar, veilig, verkeerskundig correct en conform de regelstrategie te laten functioneren, zijn binnen de beheerstrategie beheertaken gedefinieerd op zowel technisch als verkeerskundig gebied.

Basis- en ambitieniveaus per modaliteit

Jan van Drongelen, specialist verkeersafwikkeling bij de provincie Utrecht en inhoudelijk projectleider namens de provincie over de nieuwe Nota: “De Nota iVRI biedt een helder kader voor een eenduidige provinciale werkwijze. De Nota geeft duidelijkheid over hoe de verkeerslichten ingesteld moeten worden conform het actuele mobiliteitsbeleid, waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen van regelingen en hoe het beheer van de verkeerslichten wordt geregeld. Hoe de verkeerslichten in te stellen conform het actuele mobiliteitsbeleid is daarbij bijvoorbeeld uitgewerkt in meetbare basis- en ambitieniveaus per modaliteit.”

Erik Brave, Senior Adviseur Smart Mobility bij de provincie Utrecht en procesleider namens de provincie: “We zijn tevreden over de manier waarop DTV Consultants het traject heeft opgezet en uitgevoerd. Er ligt een mooie Nota iVRI en een gedetailleerd Handboek iVRI waar we jaren mee vooruit kunnen. Op dit moment wordt de Nota overigens ook al gebruikt bij de ontwikkeling van een multimodaal netwerkkader”.

Provincie Utrecht beheert momenteel ongeveer 110 verkeersregelinstallaties, waarvan 40 iVRI’s. De komende jaren is de ombouw van nog eens 40 VRI’s naar iVRI voorzien. De nieuwe Nota iVRI geldt hierbij als uitgangspunt.