Blog

Zebrascan: het belang van goed en veilig oversteken

In november 2023 is de eerste Ontwerpwijzer Voetgangers gepresenteerd. Dat is opvallend, als je bedenkt dat de eerste versie van de huidige Ontwerpwijzer Fietsverkeer, is gepubliceerd in 1993. Aandacht voor de voetganger is in Nederland betrekkelijk nieuw, maar ruimte voor voetgangers wordt steeds belangrijker. Daarom zetten we in op een loopvriendelijke inrichting, waarbij goed ingerichte zebrapaden essentieel zijn. Met de Zebrascan toetsen we deze inrichting.

Zoals er al jaren een Ontwerpwijzer Fietsverkeer is, zijn we ook bekend met het ontwikkelen van fietsnetwerken. We categoriseren zelfs primaire en secundaire fietsroutes om een netwerk van veilige en prettige routes te realiseren en ontbrekende schakels in beeld te brengen. Het denken in netwerken voor de voetganger staat echter nog in de kinderschoenen, terwijl juist met een voetgangersnetwerk kan worden bekeken in hoeverre de voetganger gefaciliteerd wordt.

Goed ingerichte zebrapaden

Elk voetgangersnetwerk bestaat uit oversteekpunten; zowel informele oversteken als geregelde oversteken. Goed ingerichte oversteekvoorzieningen, zoals zebrapaden, zijn dan ook essentieel voor een veilig, compleet en samenhangend voetgangersnetwerk. Hierbij is zowel een logische plaatsing van een zebrapad als mede een goede vormgeving belangrijk.

Onderzoek Den Haag

Met dit laatste punt is de gemeente Den Haag in 2022 proactief aan de slag gegaan. Zij hebben DTV gevraagd om de verkeersveiligheid van de zebrapaden in het stadsdeel Segbroek te onderzoeken. Hiermee is vastgesteld of de inrichting van de zebrapaden voldoet aan de daaraan gestelde richtlijnen omschreven in het HOR en de Beleidsnota Zebra. Het ging hierbij om alle zebrapaden op 50 km-wegen die niet met verkeerslichten zijn geregeld.

De Zebrascan van Segbroek heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. Van elk zebrapad zijn middels een digitale checklist ongeveer 25 kenmerken vastgelegd op straat. Vervolgens is van elk zebrapad een factsheet opgesteld inclusief overzicht van deze kenmerken en (indien van toepassing) de benodigde aanpassingen. Op basis van de geregistreerde kenmerken heeft elk zebrapad  een beoordeling gekregen.

Vervolg

Dankzij de pragmatische aanpak van de Zebrascan kon de gemeente Den Haag na het onderzoek in Segbroek direct aan de slag met de uitkomsten. Wil je meer weten over de Zebrascan en de resultaten van het onderzoek?

Kim de Wit geeft tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in de kennissessie Voetgangers (14:30 -15:00 uur) een presentatie over de Zebrascan.

Kim de Wit

Wil je meer weten over de Zebrascan? Neem contact op.

Neem contact op met Kim