Nieuws

Verkeersveiligheidsonderzoek Lammenschansweg Leiden

De Lammenschansweg in het zuiden van Leiden is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg. De verkeersveiligheid, met name op de kruispunten, is al geruime tijd een aandachtspunt vanwege de vele ongelukken die er hebben plaatsgevonden. Begin 2023 is aan DTV Consultants gevraagd om een verkeersveiligheidsanalyse van de huidige situatie uit te voeren. Lange termijnoplossingen komen in een vervolgopdracht aan de orde.

Voor het onderzoek vonden wij het belangrijk dat buurtbewoners en betrokken maatschappelijke organisaties de mogelijkheid kregen om inbreng te leveren. Daarom is een klankbordgroep samengesteld die meerdere momenten samenkwam. Daarnaast is een online-enquête uitgezet om ook bij andere omwonenden en weggebruikers de subjectieve verkeersveiligheid van de weg te peilen.

Na onze objectieve analyse, een data-analyse en locatieschouw, hebben we onze eerste bevindingen gedeeld met de klankbordgroep. De groepsleden kregen vervolgens op hun beurt de mogelijkheid om zorgen, wensen en ideeën met ons te delen. Hun input was overweldigend en die hebben we samen met de input uit de online-enquête verwerkt tot een subjectieve verkeersveiligheidsanalyse.

Verkeersveiligheidssituatie

Uit het onderzoek kwam veel relevante informatie over de verkeersveiligheidssituatie op de Lammenschansweg. Uiteenlopend van onder andere de gevolgen van de opzet en inrichting van de weg, oversteekvoorzieningen, het oneigenlijk gebruik van de busstrook en de intensiteit van het verkeer in combinatie met de woningbouwplannen.

Verkeer uit de Koninginnelaan wacht om te kunnen invoegen

Guido Dolné, adviseur Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants vertelt: “In een tweede bijeenkomst met de klankbordgroep hebben wij samen met de gemeente onze analyse en de conclusies gepresenteerd. Deze werd goed ontvangen door de klankbordgroep en na het verwerken van de reacties zijn we aan de slag gegaan met aanbevelingen. Zowel voor de korte termijn, de effectieve en doelgerichte quick wins, als voorbereidend op de lange termijn (oplossingsrichtingen) hebben we een aantal aanbevelingen aangedragen.”

Aanbevelingen

De aanbevelingen richten zich voornamelijk op het volgende:

  1. Zorg dat fietsers en gemotoriseerd verkeer veilig en gescheiden van elkaar de rijbaan kunnen oversteken door geleiders te plaatsen.
  2. Zorg dat de voetgangersoversteekplaatsen goed verlicht zijn.
  3. Maak de parallelwegen onderdeel van de 30km-zones.
  4. Zorg dat de busbaan beter opvalt.
  5. Optimaliseer de signalering en bebording om de weginrichting te benadrukken en weggebruikers hun plaats op de weg duidelijk te maken.
  6. Aanvullend hebben nog enkele kruispunt-specifieke aanbevelingen gedaan.

In totaal hebben we 22 aanbevelingen aangedragen om de verkeersveiligheid op de Lammenschansweg te verbeteren. Omdat niet alle maatregelen in één keer uitgevoerd kunnen worden is besloten om ze te gaan prioriteren via een afwegingskader. Vervolgens zijn tijdens een derde bijeenkomst met de klankbordgroep alle aanbevelingen besproken en is de groep aan de slag gegaan met het prioriteren van alle aanbevelingen op de criteria ‘verkeersveiligheidsbeleving’ en ‘verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers’. Aanvullend heeft de gemeente de maatregelen op andere criteria beoordeeld, waaronder bijvoorbeeld doorlooptijd en kosten.

De analyses, conclusies en aanbevelingen zijn samen met de prioritering aan de wethouder van Mobiliteit aangeboden en de gemeente is al tijdens het onderzoek met de eerste aanbevelingen aan de slag gegaan.

Goede samenwerking

Wat maakte dit project leuk om aan te werken? Guido: “We hebben in Leiden laten zien dat een goede samenwerking tussen bewoners, de gemeente en ons als onafhankelijk adviesbureau mooie resultaten kan opleveren. De klankbordgroep was luisterend en niet direct veroordelend, medewerkend maar kritisch. De gemeente heeft haar rol als projectleiding professioneel aangepakt en de klankbordgroep serieus genomen, en door direct met de aanbevelingen aan de slag te gaan laat de gemeente Leiden zien dat ze de verkeersveiligheidsproblemen op de Lammenschansweg adequaat aanpakken. Ik kijk met veel enthousiasme uit naar het project ‘Lammenschansweg Lange termijn’!”

Verkeersveiligheidsonderzoek Leiden

Het rapport wordt overhandigd aan de wethouder

Meer informatie over het aanpakken van een verkeersveiligheidsonderzoek en de vervolgstappen? Neem contact met ons op.