Nieuws

Human Capital Agenda Smart Mobility in beweging

Nu fors inzetten op samenwerking en menselijk kapitaal rondom Smart Mobility is cruciaal. Smart Mobility draagt bij aan de aanpak van thema’s als verkeersveiligheid, leefbaarheid, verduurzaming en digitalisering. Echter, de ontwikkelingen gaan snel en er is sprake van een schreeuwend personeelstekort. Om krachten te bundelen is de Human Capital Agenda Smart Mobility in het leven geroepen door samenwerkende overheden. Natalie Veenkamp van DTV Consultants is sinds 2020 Coördinator van deze agenda. Een overzicht van de ambities en resultaten tot nu toe.

Slimme oplossingen zijn nodig bij het aanpakken van urgente beleidsopgaven, maar om kansen die Smart Mobility biedt te verzilveren, zijn acties op het gebied van menselijk kapitaal dringend nodig. De vraag naar goed geschoold personeel op alle niveaus is hoog en er is veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om grondige actie.

Actief aan de slag tijdens matchsessie krachtenbundeling in de regio Zuid-West.
Op de foto: Lotte Bekenkamp (Coördinator Smart Mobility, gemeente Rotterdam en vertegenwoordiger G5 in de krachtenbundeling), Maxime Kathmann (DHM Infra, Procesondersteuning krachtenbundeling Smart Mobility), René Vrugt (Programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar) en Natalie Veenkamp (DTV Consultants, Coördinator Human Capital Agenda Smart Mobility).

Doelen van de Human Capital Agenda

 • Veel meer bestaande en nieuwe mensen die in staat zijn Smart Mobility tools in te zetten bij de aanpak van deze opgaven (capaciteit);
 • Mensen die de juiste 2.0 kennis en vaardigheden hebben;
 • Verbinding, verbreding en versnelling van vaak succesvolle initiatieven en programma’s en vernieuwende vormen van (regionale) samenwerking;
 • Overbruggen van barrières.

Activiteiten: van academy tot versterken samenwerking

In het kader van de Human Capital Agenda vinden vele activiteiten plaats. Denk aan de Smart Mobility Academy die is opgezet, het ontwikkelen van leervormen (onder andere filmpjes en cursussen voor data, privacy & security, IVRI, multimodale netwerkkaders) en de regionale aanpak Human Capital Smart Mobility. Ook worden nu stappen gezet in de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en overheden.

Regionale aanpak, een belangrijke pijler

Een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda is de regionale aanpak. Hierbij gaan we met alle betrokkenen in de regio (gemeenten, provincies, Rijk, regio’s en regelmatig ook andere partijen zoals kennisinstellingen en bedrijven) aan de slag. Samen brengen we human capital acties in beeld die regionale samenwerking kunnen helpen en het inzetten van Smart Mobility oplossingen om mobiliteitsdoelstellingen te halen. Hierbij maken we gebruik van de Human Capital Scan en een aantal regionale werksessies. Ook bespreken we op welke tafel de acties kunnen worden neergelegd en hoe deze kunnen worden ingebed.

Opbrengst regionale aanpak

De ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat deze aanpak regio’s helpt bij:

 • Prioriteren op welke inhoudelijke thema’s actie dringend nodig is. (Bijvoorbeeld het op orde krijgen van de data top 15 of het realiseren van deelmobiliteit, ketenmobiliteit en hubs).
 • Tot regionale human capital actieplannen te komen met concrete, geprioriteerde human capital acties. (Helpt bij agendering/agendasetting).
 • Nieuwe samenwerkingen ontstaan en concrete acties worden uitgevoerd om het human capital beter op orde te krijgen.

Tot slot

Er is al veel bereikt en nog veel meer nodig. Daarom ligt er nu een landelijk actieplan Human Capital Smart Mobility 2022 – 2026 om grondig verder te bouwen aan het human capital Smart Mobility.

Reacties vanuit de samenwerkende partijen:

Daniel Koelikamp, teammanager Smart Mobility bij de provincie Groningen: “Samenwerking met gemeenten en kennisinstellingen op het gebied van slimme en groene mobiliteit is belangrijk in Noord-Nederland. Daarbij speelt onder andere het Hive Mobility Centre, een unieke plek voor samenwerking, een grote rol. We sluiten daar waar mogelijk aan op bestaande teams voor de uitvoering zoals het Hub programma en Dataoverleg.”

 

Alex Smienk, regionaal coördinator landsdeel Oost-Nederland: “De uitvoering van de acties uit het actieplan Human Capital regio Oost, is een mooi resultaat waar de regio nog steeds de vruchten van plukt.”

 

Voorbeelden van resultaat regionale aanpak tot nu toe

 • Het organiseren van kennissessies digitalisering in regio Oost;
 • Contacten met kennisinstellingen ten bate van invulling van opleidingen;
 • Een aanspreekpunt hubs nu ook bij de Provincie Overijssel;
 • Overdracht ervaring opleiding zij-instromers van Oost-Nederland naar Noordwest Nederland;
 • Verkenning van één of meerdere extra zij-instroomopleidingen;
 • Meer bekendheid van de krachtenbundeling Smart Mobility op ambtelijk niveau bij kleinere gemeenten;
 • Het ontstaan van nadrukkelijke (regionale) samenwerking op versterking van het human capital Smart Mobility: onder andere de oprichting van regionale kernteams HCA-landsdeel breed (provincies en regionale samenwerkingsverbanden) voor de coördinatie van de uitvoering van concrete human capital acties;
 • In drie van de vijf landsdelen (cluster van twee of drie provincies) zijn inmiddels regionale human capital coördinatoren En er wordt in de andere landsdelen aan gewerkt.