DTV helpt gemeente Den Haag bij realiseren verkeersveiligheidsambitie

De gemeente Den Haag maakt een punt van nul verkeersslachtoffers en zet hiervoor in op verbetering van de verkeersveiligheid. Het uitvoeringsprogramma van de verkeersveiligheidsstrategienota ‘Kiezen voor verkeersveiligheid’ vertaalt de beleidsmatige ambities en prioriteiten in projecten. De gemeente heeft DTV ingeschakeld voor een advies over het aanpakken van specifieke knelpunten om de bevoorrading in de stad structureel veiliger te maken. Hier ging een onderzoek aan vooraf.

In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat de verkeersveiligheid van aan- en afvoerroutes voor de bevoorrading van winkelcentra wordt onderzocht. Dit is mede naar aanleiding van een ernstig ongeval (in 2021) tussen een voetganger en een bevoorradende vrachtauto. De vrachtauto bevond zich op dat moment in een gebied waar hij op dat moment niet mocht zijn. De gemeente Den Haag heeft daarom behoefte aan inzicht in de verkeersveiligheidsrisico’s van het bevoorradend verkeer van alle 33 winkelcentra, om op een proactieve manier de verkeersveiligheid te verbeteren, zodat dergelijke ongevallen voorkomen kunnen worden.

Den Haag heeft DTV ingeschakeld om advies te geven over de mogelijkheden om de bevoorrading veiliger te maken. Dit bestond zowel uit specifiek advies voor de afzonderlijke winkelcentra als een generiek advies dat betrekking heeft op meerdere (of alle) locaties.

Specifieke knelpunten

DTV is gestart met het houden van interviews. Interviews met de gemeente, de mobiliteitsadviseurs en de wijkregisseurs. Daarnaast ook interviews met de politie. Vervolgens zijn alle winkelcentra bezocht. Er is een uitgebreide schouw uitgevoerd, waarbij van elk winkelcentrum afzonderlijk een rapportage is opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er een grote diversiteit in de winkelcentra zit. De aard en omvang van de knelpunten zijn groot.

Alle winkelcentra zijn beschouwd: elk winkelcentrum heeft daarbij zo zijn eigen specifieke knelpunten. Knelpunten die soms met kleine maatregelen (quickwins) op te lossen zijn, maar soms ook maatregelen die niet oplosbaar zijn. De bevindingen van de schouw, de belangrijkste knelpunten en de mogelijke maatregelen zijn voor elk winkelcentrum in afzonderlijke factsheets gerapporteerd.

Ook generieke maatregelen

Naast de rapportage per winkelcentrum zijn er ook generieke knelpunten gedefinieerd; de zogeheten ‘grote lijn’ van het onderzoek. Ook hiervoor heeft DTV oplossingsrichtingen voorgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verbieden van parkeren op laad- en loshavens, wat in de nachtelijke uren is toegestaan en dus ook gebeurt. En daarnaast het uniformeren van de bebording in voetgangersgebieden met venstertijden. Soms zijn de maatregelen heel basaal: het vrijhouden van de smalle steegjes in de binnenstad zodat het bevoorradend verkeer er fatsoenlijk doorheen kan rijden.

Naast de bruikbare factsheets die door het team verkeersveiligheid van de gemeente onder de aandacht worden gebracht bij de wijkregisseurs, beschikt de gemeente nu dus ook over een generiek advies hoe om te gaan met bepaalde knelpunten om de bevoorrading structureel veiliger te laten verlopen.

Pleun Smits

Wil je meer weten over onze aanpak of het aanpakken van verkeersveiligheidsknelpunten rondom winkelcentra of bevoorrading? Neem contact op met Pleun Smits, adviseur Verkeersarchitectuur.

Neem contact op met Pleun